Vinarska ulica 14 Maribor / Telefon: 02 228 49 00 / Fax: 02 251 94 82 / info@kmetijski-zavod.si
Facebook / Ponedeljek, 21.09.2020 /

Projektno in raziskovalno delo


Projekt Doživetje Projekt COMPOSE Projekt FERTINNOWA Projekt Impuls4Action
Projekt COMPOSE

 

Projekt COMPOSE je izdal prvi novičnik s kratkim nagovorom vodje projekta in aktualnim dogajanjem. Izvajanje pilotnih aktivnosti v 11 regijah v območju Mediterana je v polnem teku. Več o projektu, preberite:

 

 

 

Projekt COMPOSE - Rural Communities engaged with positive energy

Prednostna os 2, specifične objektivne 2.2.

 

PREDSTAVITEV

Vključitev obnovljivih virov energije (OVE) v načrtovalskih in razvojnih dokumentih lokalnih skupnosti  regij ali pa le na politični ravni držav samo po sebi ni dovolj. Uporaba potencialov OVE mora temeljiti na horizontalnem načelu razvojnega načrtovanja, podprta z ukrepi energetske učinkovitost (URE). Povečanje deleža OVE v skupni porabi energije bo udejanjeno ob močni  socialni podpori območja, ki temelji na jasni socialno-ekonomski in  trajnostni koristi. Uvajanje OVE in ukrepi energetske učinkovitosti so neločljivo povezani z inoviranjem družbe, ne samo s tehničnega vidika temveč vse bolj s socialnega vidika. Energetska revščina in njegove socio-ekonomske posledice za družbo kot celoto so odprla številna razvojna vprašanja, ki jih lahko razrešimo le ob predpostavki razumevanja  OVE in URE kot individualnih odnosov do procesov, vse do najvišje ravni uresničevanja razvojnih strategij in usmeritev.

Takšen vidik pa zahteva drugačen pristop pri načrtovanju razvoja z OVE in URE, saj posega v bistvo individualnega poslovnega načrtovanja in načina prenosa lokalnih (regionalnih, državnih) vizij v konkretne razvojne priložnosti. Da bi izpostavili različne ovire za večjo uporabo OVE in predvideli ukrepe za njihovo odpravo na pilotnih primerih v 10 mediteranskih državah, se bo izdelal nov poslovni model razvojnega načrtovanja OVE. Le - ta bo  odpravil ovire na področju družbene sprejemljivosti OVE ter bo podpora za lokalno razvojno načrtovanje in razvoj lokalnih podjetij, ki bodo delovala na področju OVE. COMPOSE  - poslovni model za razvojnega načrtovanja RES bo enostaven in celovit ter bo nadgradil že obstoječe metode in pristope. Spodbujal in osredotočen bo na nosilce odločanja na različnih ravneh, jih bo tudi načrtno usposabljal v strokovnjake, ki se dnevno ukvarjajo z razvojnim načrtovanjem. V projektu COMPOSE  bodo izdelana politična priporočila, ki bodo vključevala  dosežene projektne  rezultate. Prav tako bo podpisan Memorandum o soglasju, kar bo skupaj s priporočili prispevalo k trajnosti projekta.

 

 

POMEN

COMPOSE projekt se spopada z izzivom, kako povečati delež OVE v porabi energije na pilotnih področjih, npr. podeželje, otoki in manjša mesta. Projekt si bo prizadeval, da bo najprej dosegel spremembe v razvojnem načrtovanju po horizontalnem načelu in v nadaljevanju z vključitvijo projektnih rezultatov na mediteranskem območju. Izdelan COMPOSE  - poslovni model razvojnega načrtovanja bo  temeljil na obstoječih in preteklih projektnih izkušnjah ter znanju in bo povečal delež OVE v energetski sestavi na   izbranih področjih. Poleg načrtovanja trajnostne rabe obnovljivih virov energije bo projekt prispeval tudi k trajnostnemu upravljanju mediteranskega območja. S pilotnimi primeri bodo testirane metodologije načrtovanja in predstavljene uporabe ter dodane vrednosti OVE na lokalnih in regionalnih območjih.  Projektne aktivnosti bodo prispevale k večji zmogljivosti trajnostnih obnovljivih virov energije, ki se načrtujejo na ravni nosilcev odločanja in na ravni strokovnjakov za načrtovanje. S spremembo dojemanja OVE in URE sektorske politike na horizontalnih načelih, bodo naložbe OVE pridobili na privlačnosti za vlagatelje in spodbujanje novih poslovnih modelov, tehnološkega razvoja na področju zelene energije, krepitvi zelenega gospodarstva na makro in mikro ravni.

Cilj projekta je razviti holistično načrtovalsko orodje na nivoju občin in regij, ki bo pri razvojnem načrtovanju upoštevalo obnovljive vire energije in ukrepe energetske učinkovitosti skupaj z drugimi pristopi, ki stremijo k energetski učinkovitosti.

 

STRATEŠKO OZADJE PROJEKTA

1. Projekt želi prispevati k večji zastopanosti obnovljivih virov energije in ukrepov energetske učinkovitosti v razvojnih dokumentih občin in regij, ki so bolj ruralnega značaja in otokov Mediterana.

2. Nadgrajuje že razvita orodja in pristope v podporo temu, ki so bili razviti v sklopu ostalih projektov programom MED in drugih programov EU.

3. Projektna relevantnost je utemeljena v:

            3.1 Razvojnih dokumentih OECD, Združenih narodov in Odbora regij pri EU komisiji ki prepoznavajo razvojni potencial obnovljivih virov     energije za manjša podeželska okolja, pri čemer kot ključno oviro pri uvajanju navaja             težave pri načrtovanju trajnostnih politik.

            3.2 Svetovna banka, ki poudarja pomen participativnega pristopa pri načrtovanju lokalnih razvojnih politik in pomembnosti razvojnega načrtovanja na tem nivoju.

            3.3. ICLEI, FEDARENE, CoM ki kot organizacije delujejo v smeri razširjanja ukrepov uvajanja obnovljivih virov energije in ukrepov energetske učinkovitosti.

 

ORIS PROJEKTA

Projekt je modularen in je sestavljen iz 5 delovnih paketov.

Projekt bo izveden kot dvo modularni projekt, razdeljen na modul M2 – Testiranje in prenos dobrih praks in modul M3 – kapitalizacija.

Horizontalna delovna paketa sta  WP 1: Vodenje projekta in WP 2: Komunikacija

 

Modul M2 – Testiranje in prenos dobrih praks sestavljata dva delovna paketa WP3 in WP4:

WP3: Načrtovanje pilotnih akcij

A 3.1 Razvoj skupnega pristopa za izvedbo pilotnih akcij

A 3.2 Delovanje strokovne podporne skupine za izvedbo pilotnih akcij

A 3.3 Izvedba individualnih pilotnih akcij

A 3.4 Spremljanje in evalvacija pilotnih akcij

A 3.5 Evalvacijsko poročilo o izvedbi pilotnih akcij

 

WP4: Razvoj enotnega pristopa k razvojnemu načrtovanju s predpostavko ukrepov uvajanja obnovljivih virov energije in energetske učinkovitosti

A 4.1 Razvoj materialov za usposabljanje za uporabo orodja

A 4.2 Ozaveščanje

A 4.3 Razvoj enotnega pristopa

 

Modul M3 – Kapitalizacija

WP5: Krepitev kapacitet in politični odziv

A 5.1. Sistematizacija znanja in rezultatov

A 5.2. Politični forum in načrt prenosa rezultatov

A 5.3. Zaključni dogodek

 

REZULTATI

1 Integrirano znanje za razvojno OVE  načrtovanje, vključuje OVE in URE horizontalne ukrepe v metodologijo za preizkus in vključevanje orodij, metod, tehnik in pristopov za spodbujanje OVE in URE.  Predlagana  skupna metodologija za demonstracijo, ki bo sestavljena iz integriranega znanja o razvojnem RES načrtovanju in horizontalnih ukrepov. Pridobljeno znanje o RES razvojnem načrtovanju bo upoštevalo trenutno stanje in splošnih vidike OVE v mediteranskem območju, socialno - ekonomske razvojne vidike, ukrepe in znanja o tehničnih rešitvah. Pridobljeno znanje bo prispevalo h kazalniku rezultata MED programa, saj bo sestavni del COMPOSE – poslovnega modela, ki bo vseboval tudi  politična priporočila. Njegova relevantnost bo potrjena s Memorandum o soglasju, podpisan  s strani predstavnikov osrednjih ciljnih skupin. Z memorandumom bo izkazana privolitev, da bo poslovni model postal sestavni del razvoja politike, ki bo povečala delež lokalnih obnovljivih virov energije v energetski sestavi mediteranskega območja. Ob upoštevanju nove finančne perspektive in obsežno razširjanje pristopa projekta COMPOSE je mogoče pričakovati, da bo projekt povečal delež lokalnih obnovljivih virov energije v energetski sestavi za 12% na podeželskih in 19% na otokih območja Mediterana.

 

2. COMPOSE – poslovni model razvojnega načrtovanja bo na voljo razvojnih načrtovalcev in nosilcev političnih odločitev: predlagan bo model razvoja RES načrtovanje (COMPOSE) za razvojne načrtovalce in politične odločevalce ob poudarjanju OVE in URE,  pri čemer je horizontalni pristop nujni sestavni del političnih razvojnih procesov.  COMPOSE – poslovni model bo obsegal celostno znanje o razvojnem načrtovanju OVE, predstavitev rezultatov testiranja na pilotnih primerih in priporočila ciljnih skupin. Rezultat bo prispeval h kazalniku rezultata MED programa, saj bo z vsakodnevno uporabo spodbudil k povečanju deleža obnovljivih virov energije.

 

3. Priznana uporabna vrednost COMPOSE – poslovnega modela, bo podprta z Memorandumom o soglasju, kateri bo podpisan s strani številnih relevantnih političnih odločevalcev,  katerim bo načelo razvojnega načrtovanja OVE in URE, ob upoštevanju horizontalnih ukrepov,  sestavni del procesov načrtovanja politik tudi v prihodnje. S tem, da  bo OVE vključen v strategijah, kot v drugih ustreznih dokumentih, povezanih z razvojno načrtovanje, večji, kar bo povzročilo povečanje deleža OVE iz lokalnih virov na območja Mediterana. 

 

E-pošta

Želite prejemati občasna e-sporočila kmetijskega-zavoda.si?

}}prijavite se
Anketa

Kje nabavljate kmetijske pridelke za osebne potrebe?

V supermarketih

Na tržnici

Na Eko tržnici

Pri kmetu doma

Pridelam sam

(Rezultati)
Naključna fotografija
3. Zelenjadarski posvet
}}podrobno
Dobrote podezelja
 JABOLČNO VINO NA JABOLČNI POTI
KMETIJSKO OKOLJSKA IN PODNEBNA PLAČILA 2015-2020
PRP 2014 -2020
Kupujmo domače
Degustac_prostor
Toti LAS 1 -Horvat
Trin
Beljakovine
Alpjobs
Pilotni projekt - male kmetije
Koruzni oklasek
ADO
BONITA
Visokostorilna trajnostna pridelava jabolk
Produkcija SloVino.com